เรื่องเล่าตระกูล ณ สงขลา สาย ณ ถลาง (ตอนที่ 2.2)

ตอนที่ 2.2 เชื้อสายของหลวงเทพอาญา

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าหลวงเทพอาญาเป็นเชื้อสายคนแรกของพระปลัดเมืองสงขลา ต้นตระกูล ณ สงขลา สาย ณ ถลาง และต่อมามีเชื้อสายที่สืบต่อจากท่านอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เรื่องเล่านี้สมบูรณยิ่งขึ้น ผู้เขียนจะขอจัดลำดับเชื้อสายของหลวงเทพอาญาเป็น รุ่น ๆ เช่น รุ่น ลูก หลาน เหลน และ โหลน เป็นต้น

หลวงเทพอาญา สมรส กับ "แม่นายจวง" มีบุตรสืบสายโลหิต 6 คน คือ
1. นางแนม ณ สงขลา
2. ขุนจำนงค์นรากิจ (ชร ณ สงขลา) สมรสกับนางผัดและนางสุ่น
3. นางอ้น ณ สงขลา
4. นางพินิจนรากร (เจิม ณ สงขลา) สมรสกับ พระพินิจนรากร
5. คุณหญิงสุรกานต์ประทีปแก้ว (ตาด ณ สงขลา) สมรสกับพระยาสุรกานต์ประทีปแก้ว (หนิ) บุตร พระยาวิเชียรคีรี(ชม)
6. นายสุดใจ ณ สงขลา สมรสกับ นางพุ่มและนางเริง

หลานของหลวงเทพอาญามี 8 คน คือ
1. นายจิตร (สุดจิตร) ณ สงขลา สมรส กับ นางฉาย (สุนทรานนท์)
2. นางสะอิ้ง(ณ สงขลา )สมรสกับ นายศรีพัท มีนะกนิษฐ
3. นาง อินทิรา(ณ สงขลา) สมรส กับ นายพัน นิตยวิมล
4. นางผะอบ ( ณ สงขลา) สมรสกับนายเกษม จิตตัคคานนท์
5. ร.ท.ประสาน ณ สงขลา
6. นาง วิจิตรา (ณ สงขลา) สมรสกับ นาย เจริญ โชติพันธ์ุ
7. นางจารุณี ( ณ สงขลา ) สมรสกับ นายอร่าม โรจนะหัสดิน
ทั้งรุ่นลูกและรุ่นหลานของหลวงเทพอาญาเสียชีวิตหมดแล้วทุกท่าน

รุ่นเหลนเท่าที่ทราบมีประมาณ 30คน ส่วนใหญ่อยู่ในปัจฉิมวัย ในอดีตท่านเหล่านี้ล้วนมีงานการอาชึพที่ดีและมั่นคง ตัวอย่างเช่น

บุตรของ นางวิจิตรา (ณ สงขลา) และนายเจริญ โชติพันธุ์
1. นายจิโรจน ์ โชติพันธ์ุ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด และ อดีตสมาชิกวุฒิสภา(สว.) สมรสกับนาง ดรุณี ( วลัยพรรณ)
2. นางจันทร์วดี (โชติพันธ์ุ) อดีตหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมรสกับ รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)
3. นางจิราภรณ์ (โชติพันธุ์) พนักงานธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ สมรสกับ นายสมบูรณ์ จันทพันธ์ อดีตอัยการอาวุโส
4. นางอร่ามศรี (โชติพันธุ์) อดีตข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ สมรสกับนาย จรินทร์ ไกรเทพ อดีตผู้พิพากษาอาวุโส
5. ผศ. มยุรี (โชติพันธ์ุ) อดีตอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลา สมรสกับนายเฉลิม เลื่อนราม สถาปนิก และอดีตหัวหน้าคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลา

บุตร นางสะอิ้ง (ณ สงขลา) และนายศรีพัท มีนะกนิษฐ
1. พ.อ. ยอดญาดา มีนะกนิษฐ อดีตอาจารย์โรงเรึยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2. รศ. ธดาวดี มีนะกนิษฐ อดีตอาจารย์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. พ.ต.ท. ณัฏศิษฎ์ มีนะกนิษฐ สมรสกับนางวิไลวรรณ
4. พลตรีหญิง ปาณฑรา มีนะกนิษฐ อดีตนายทหารปฏิบัติการ กองยุทธการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

บุตรนางอินทิรา (ณ สงขลา) และ นายพัน นิตยวิมล
1. นายจิรันดร์ฐิติ นิตยวิมล ทนายความ สมรสกับ นางมัณฑนี
2. นายณัฏฐพัชร์ นิตยวิมล ทนายความ
3. นางจักรปาณี (นิตยวิมล) วิสัญญีพยาบาล สมรสกับนายเอกพันธ์ เชาวน์วานิชย์ เจ้าของโรงแรมสิงห์โกลด์หาดใหญ่
4. พล.ต.ต. ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ผู้บังคับการกฎหมายคดี ตำรวจภูธรภาค 9 สมรสกับ นาง ทวีวรรณ
5. พ.ต.ท. วสุเวชน์ นิตยวิมล

บุตรของนางจารุณี(ณ สงขลา) และ นายอร่าม โรจนะหัสดิน
1. น.ส. จารุจินดา โรจนะหัสดิน อดีตพนักงานบริษัทT.V.K. กรุงเทพ
2. นาย เฉลิมขัย โรจนะหัสดิน อดึตพนักงานธนาคารทหารไทย
3. น.ส. อังสุมาลี โรจนะหัสดิน อดีตพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา

่บุตรนายจิตร ณ สงขลา และ นาง ฉาย (สุนทรานนท์)
1. นายมงคล ณ สงขลา ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริษัทโฟร์โมสต์แห่งประเทศไทย สมรสกับนาง ประทุม แสงสว่าง
2. นางอาภรณ์ ณ สงขลา อาจารย์สอนคหกรรมศาสตร์โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ชลบุรี สมรสกับ พ.ต.ท. บรรเจิด ศุขวัฒนา

เชื้อสายรุ่นโหลน รุ่นนี้กำลังมุ่งมั่นในการทำงานกันอย่างเต็มที่ งานที่ทำก็มีหลายหลากแตกต่างกัน เช่น เป็น วิศวกร นักธุรกิจ นิติกร นักวิจัย นักกฎหมาย แพทย์ อาจารย์ และ อื่น ๆ

บุตรของ นายจิโรจน์ โชติพันธ์ุ และนางดรุณี (วลัยพรรณ)
ืนางจิรวดี (โชติพันธ์ุ) นิติกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สมรสกับนายสืบวงษ์ จินดาพล ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากร จันทบุรี

บุตรของ ผศ.มยุรี (โชติพันธฺุ์ุ) และนายเฉลิม เลื่อนราม
1. นายศิวพงศ์ เลื่อนราม วิศวกรและเจ้าของธุุรกิจหลายอย่าง เช่น โรงแรมและโรงเรียนนานาชาติที่เกาะสมุย และธุรกิจอื่นๆ สมรสกับนาง บัณฑิตา (วิรัชหทัย)
2. พญ. ศิรดา (เลื่อนราม) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก เคยได้รับรางวัลดีเด่นหลายรางวัล เช่น รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ และแพทย์ดืเด่นในจังหวัดสระบุรี สมรสกับนายธีรวิทย์ ภูริวัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซันฟีดอินเตอร์เนชันแนล
3. นายศิณุพงศ์ เลื่อนราม ผู้ช่วยงานธุรกิจของพี่ชาย

บุตรของนางจิราภรณ์(โชติพันธ์ุ) และนายสมบูรณ จันทพันธ์
1. นางอิรวดี จันทพันธ์ เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติสำนักงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมรสกับ นายพาทิศ ศุภะพงศ์ เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
2. นายสาละวิน จันทพันธ์ เป็น senior specialist ของ แผนกพัฒนาเทคโนโลยีข่าวสารของ ธนาคาร มิซูโฮ สมรสกับนางภัทรีญา ผู้ชำนาญการ ธนาคารกรุงเทพ
3. ดร.สินธุ จันทพันธ์ นักวิจัยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมรสกับ ดร. วรพร วรวงศ์ อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ (อินเตอร์) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. นายศุวิล จันทพันธ์ อดีตผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

บุตรของนาง อร่ามศรี(โชติพันธ์ุ) และนายจรินทร์ ไกรเทพ
1. น.ส. เจิดจ้า ไกรเทพ ทนายความ
2. น.ส จอมใจ ไกรเทพ นิติกรกองบังคับคดี กระทรวง ยุติธรรม

บุตร นางจันทร์วดี (โชติพันธ์ุ) และ รศ. ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุุล
1. นายชวิษฐา ลิ่มสกุล วิศวกร และทำธุรกิจส่วนตัว Ranita innovation เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำ สมรสกับนางกชมน ผู้ตรวจสอบบัญชี
2. ผศ.พญ. ชนนิษฐ์ (ลิ่มสกุล) อาจารย์แพทย์ ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมรสกับ ดร. นพ.พลาย ชี้เจริญ อาจารย์แพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
3. นายชญานนท์ ลิ่มสกุล วิศวกร และทำธุรกิจส่วนตัวร่วมกับพี่ชาย

บุตร พ.อ. ยอดญาดา มีนะกนิษฐ และนาง สมสุข มีนะกนิษฐ
1. พ.อ. ณฐวิชญ์ มีนะกนิษฐ สมรสกับ นางพิมลดา คงมั่น(ขณะนี้ศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศเกาหลี)
2. นางพิชฌินี มีนะกนิษฐ แอร์การบินไทย สมรสกับ ร.ท.จักริน เด็ดแก้ว นักบินการบินไทย

บุตร พ.ต.ท. ณัฏศิษฏ์ มีนะกนิษฐ และนางวิไลวรรณ
1. นายปาณฑิต มีนะกนิษฐ ประกอบธุรกิจร้านทอง สมรสกับนาง ภัสรา อุปลา
2. นายพิชญุตม์ มีนะกนิษฐ ทนายความ สมรสกับนางปอณิชา ด้วงเรือง ทนายความ

บุตร นายจิรันดร์ฐิติ นิตยวิมล และนาง มัณฑนี นิตยวิมล
1. นายจักรพงศ์ นิตยวิมล เจ้าหน้าที่โรงแรมสิงห์โกลด์ อ. หาดใหญ่
2. นายจิรภัทร นิตยวิมล เรียนชั้น ม.5

บุตร นางจักรปาณี(นิตยวิมล)และนายเอกพันธ์ เชาวน์วานิชย์
น.ส. สุธินี เชาวน์วานิชย์ จบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ( inter) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทำงานบริษัท Bitaub

บุตร พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ผู้บังคับการกฎหมายคดีตำรวจภูธรภาค9 สมรสกับนางทวีวรรณ นิตยวิมล
1. น.ส. ภัทรวดี นิตยวิมล ประกอบธุรกิจส่วนตัว
2. ร.ต.ต. ธีรณัฐ นิตยวิมล สังกัด ภ.จว. ปัตตานี

บุตร นายมงคล ณสงขลา และนางประทุม แสงสว่าง
นายชลิต ณ สงขลา วิศวกรสำรวจ บริษัท ช.การช่าง สมรสกับนางสมพร ยิ้มเพชร

บุตรนางอาภรณ์ ณ สงขลา และ พ.ต.ท.บรรเจิด ศุขวัฒนา
น.ส. โกสุม ณ สงขลา พยาบาลวิชาชีพ รพ.ชลบุรี

เชื้อสายรุุ่นลื่อ
เชื้อสายรุ่นนี้ืมีน้อย ส่วนมากยังอยู่ในวัยเยาว์และเป็นนักเรียน มีคนที่เรียนจบและทำงานแล้ว
1คน และกำลังศึกษาต่อปริญญาโท 1 คน นอกนั้นเรียนชั้นมัธยมและชั้นประถมศึกษา

บุตรนางจิรวดี จินดาพลและนายสืบวงษ์ จินดาพล
1. น.ส.จิรัชญา จินดาพล เรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี
2. ด.ญ. ณัฏฐิภัสสรณ์ จินดาพล เรียนชั้น ม.2 โรงเรียนเซนต์ฟรังก์ซิสซาเวียร์

บุตรนายศิวพงศ์ เลื่อนราม และนางบัณฑิตา เลื่อนราม
1. นายกฤตวัฒน์ เลื่อนราม สำเร็จการศึกษา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์(อินเตอร์) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการบริหารงานของบริษัทบิดา คือ
~บริษัท Water Pok ผลิตน้ำประปาชนบทโดยใช้นวัตกรรมใหม่ใช้พื้นที่น้อย
~บริษัท Eagle Dream ทำ Research and Development โดยเอางานวิจัยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ทำยารักษาแผลเบาหวาน ทำให้ไม่ต้องตัดอวัยวะ ทำยารักษาโรคสะเก็ดเงิน และครีมคอลลาเจน ใช้ทาหน้า เป็นต้น
~บริษัท Bio Axcel ใช้นวัตกรรมใหม่ทำขยะเปียก เช่น พืช ผัก เศษอาหาร เศษเนื้อ หรือเศษกระดูกให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ภายในเวลา 1วัน โดยไม่ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนแบบเก่าและปุ๋ยที่ได้มีประสิทธิภาพสูง
2. น.ส. ปุณฑริกา เลื่อนราม เรียนคณะ GSSE ( inter) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เป็นคณะใหม่ )

บุตรของ พญ.ศิรดา ภูริวัฒนพงศ์ และนาย ธีรวิทย์ ภูริวัฒนพงศฺ์
่1. นายธีศิลป์ ภูริวัฒนพงศ์ จบปริญญาตรีด้านดนตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล และกำลังศึกษาต่อปริญญาโทที่ประเทศเบลเยียม
2. นายภูศิลป์ ภูริวัฒนพงศ์ กำลังเรียนปริญญาตรีคณะนวัตกรรมบูรณาการ (อินเตอร์) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (เป็นคณะใหม่)

บุตรนางอิรวดี จันทพันธ์ และนาย พาทิศ ศุภะพงษ์
ด.ญ.มะรินดา ศุภะพงษ์ เรียน year 2 ที่ Bangkok International School (โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ)

บุตรนายสาละวิน จันทพันธ์ และนางภัทรีญา
ด.ช. ธรรมนิตย์ จันทพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

บุตร พ.อ ณฐวิชญ์ มีนะกนิษฐ และ นางพิมลดา คงมั่น
1. ด.ญ. ภัทระณิษฐ์ มีนะกนิษฐ เรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิง สิงหเสนี)
2. ด.ช. ธนภัทร มีนะกนืษฐ 3 ปี เรียนเตรียมอนุบาล ที่ประเทศเกาหลีครับ

บุตรของนางพิชฌินี มีนะกนิษฐ และนายจักริน เด็ดแก้ว
ด.ช. พุทยกิษฐ มีนะกนิษฐ

บุตรของนายปาณฑิต มีนะกนิษฐ และนางภัสรา อุปลา
1. ด.ช. ธนพัฒน์ มีนะกนิษฐ
2. ด.ญ. อภิชดา มีนะกนิษฐ

บุตร นายพิชญุตม์ มีนะกนิษฐ และนางปอณิชา ด้วงเรือง
ด.ช. พิชญ์ มีนะกนิษฐ

เรื่องเล่าต้นตระกูล บรรพบุรุษของตระกูล ณสงขลา สาย ณ ถลาง และเชื้อสายตั้งแต่คนแรก คือหลวงเทพอาญาจนถึงปัจจุบัน ก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงขอจบเรื่องเล่าเพียงเท่านี้.

= รวบรวมและเรียบเรียง โดย =
《 ผศ. มยุรี เลื่อนราม 》

Back to Top