พระกาญจนดิฐบดี (อวบ)


family_honour005

พระกาญจนดิฐบดี (อวบ) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๗ เป็นบุตรของเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) กับ คุณพึ่ง ชาวบ้านบางดาน ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพี่สาวร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ๑ คน คือ คุณคล้าม ณ สงขลา เมื่ออายุได้ ๑๐ ปี เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) ถึงแก่อนิจกรรม ญาติผู้ใหญ่จึงได้นำไปฝากที่วัดบวรนิเวศวิหาร ให้อยู่ในอุปการะของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผู้เป็นญาติของท่านผู้หญิงสุทธิ์ ภริยาเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น)

พระกาญจนดิฐบดี (อวบ) เข้ารับราชการที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ และได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงวิเศษภักดี ตำแหน่งปลัดเมืองสมุทรสาครเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ ต่อมาได้ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการเมืองไชยา (ปัจจุบัน คือ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ และได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระกาญจนดิฐบดี ตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองกาญจนดิฐ (ปัจจุบัน คือ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ในปี ๒๔๔๔
ในปี ๒๔๔๗ ได้ย้ายไปเป็นผู้ช่วยปลัดมณฑลพิษณุโลก และปี ๒๔๕๐ เป็นผู้ว่าราชการเมืองพัทลุง จนถึงปี ๒๔๕๒ จึงออกจากราชการ

พระกาญจนดิฐบดี (อวบ) สมรสกับคุณสอ โรจนดิศ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ มีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ (๑) หลวงอนุสารกรณี (เอิบ ณ สงขลา) หัวหน้าแผนกกฎหมาย กรมศุลกากร และ (๒) หลวงอภิรมย์โกษากร (ดิษฐ ณ สงขลา) รองปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งชื่อ ?ดิษฐ? นี้ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ได้ประทานให้ตามชื่อเมืองกาญจนดิษฐ เมื่อคราวเสด็จไปตรวจราชการในปี ๒๔๔๔

พระกาญจนดิฐบดี (อวบ) มีบุตร-ธิดา กับภรรยาอื่น ๆ อีก ๗ คน ได้แก่ (๑) นายโอบ ณ สงขลา (๒) นางสาวผอบ ณ สงขลา (๓) นายประพันธ์ ณ สงขลา (๔) นายอุปการ ณ สงขลา (๕) นายอุปกรณ์ ณ สงขลา (๖) นายประสพ ณ สงขลา และ (๗) พระครูอุทัยธรรมนาถ (อุทัย ณ สงขลา)

พระกาญจนดิฐบดี (อวบ) ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๔๖๗ ณ บ้านพักเชิงเขาอกทะลุ อำเภอคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง สิริอายุรวม ๕๐ ปี

ข้อมูลและภาพถ่าย จากหนังสือที่ระลึกงาน ณ สงขลา รวมญาติ ครั้งที่ ๑๘ (๒๗ มกราคม ๒๕๔๕)? และ อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพหลวงอภิรมย์โกษากร (ดิษฐ ณ สงขลา)

Back to Top