พระยาวิชุโชติชำนาญ (ปรง)


family_honour006พระยาวิชุโชติชำนาญ (ปรง) เป็นบุตรชายคนโตของพระยาวิเชียรคีรี (ชม) กับ นางพลับ เกิดที่จวนเจ้าเมืองสงขลา มีน้องชาย ต่างมารดา ๒ คน คือ พระยาอภิรักษ์ราชอุทยาน (ฑิตย์ ณ สงขลา) และพระยาสุรกานต์ประทีปแก้ว (หนิ ณ สงขลา) และมีน้องสาวต่างมารดา ๔ คน คือ คุณหญิงช่วง คุณแช่ม คุณหญิงเชย และคุณสงวน

พระยาวิชุโชติชำนาญ เริ่มเข้ารับการศึกษาที่สงขลาจนกระทั่งอายุประมาณ ๑๐-๑๑ ปี บิดาได้ส่งไปศึกษาต่อที่เมืองปีนัง และสิงค์โปร์ จนจบการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากสิงคโปร์ เมื่อจบการศึกษาแล้ว ได้เดินทางกลับมายังสงขลา และอุปสมบท ๑ พรรษา จากนั้นได้สมรส แล้วจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเข้ารับราชการในกรมไฟฟ้าหลวง ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นพระยาวิชุโชติชำนาญ เจ้ากรมไฟฟ้าหลวง ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มมีเหตุสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ กอปรกับมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข พระยาวิชุฯ จึงได้กราบบังคมทูลลาออกจากราชการด้วยเหตุผลเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แก่รัฐบาล ซึ่งการลาออกของท่านนั้นได้ช่วยให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยจำนวนมากไม่ต้องถูกลดขั้นเงินเดือนหรือปลดออก พระยาวิชุฯ ได้กล่าวแก่ภรรยาและลูกหลานอยู่เสมอว่า ความจงรักภักดีเทิดทูนต่อพระมหากษัตริย์และพระราชวงค์ได้นำให้ท่านอยู่ดีมีสุขมีเกียรติยศตลอดชั่วชีวิตของท่าน

พระยาวิชุฯ ได้เล่าว่า ครั้งหนึ่งรัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อบิดาของท่านโดยโปรดเกล้าฯ? ให้เข้าเฝ้าฯ บิดาของท่านจึงได้ได้กราบบังคมทูลว่า ?ข้าพระพุทธเจ้ามีหมาอยู่ ๓ ตัว ที่พระองค์ทรงมี พระมหากรุณาธิคุณชุบเลี้ยงไว้ ขอได้โปรดชุบเลี้ยงมันให้เหมือนกันด้วย? ภายต่อมาพี่น้องของท่านทั้ง ๓ คนก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้เป็นพระยาด้วยกันทั้ง ๓ คน การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองครั้งนั้นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่พระยาวิชุฯ ลาออกจากราชการ และได้กลับไปใช้ชีวิตที่จังหวัดสงขลาจนสิ้นอายุขัย

ในด้านครอบครัว พระยาวิชุโชติชำนาญ (ปรง) สมรสกับคุณหญิงพราก เพ็ชรพรรณ โดยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการพบกันของทั้งสองว่า ขณะที่พระยาวิชุฯ ปิดภาคเรียนและเดินทางกลับมาสงขลา ได้ออกไปที่นากับเจ้าคุณบิดา และพบกับคุณพรากซึ่งเป็นบุตรสาวของกำนันกำลังทำนาอยู่ เมื่อได้เห็นคุณพราก พระยาวิชุฯ ก็เอ่ยปากขอกับเจ้าคุณบิดาทันที เจ้าคุณบิดาจึงตอบกลับในเชิงตลกว่า ?ไอ้เสือ? ซึ่งหมายถึงตาถึงนั่นเอง จากนั้นคุณพรากได้ถูกส่งตัวมายังจวนเจ้าเมือง เพื่อศึกษาการบ้านการเรือน ส่วนพระยาวิชุฯ กลับไปศึกษาต่อจนจบ? เมื่อเดินทางกลับมาและบวช ๑ พรรษา จึงทำการสมรส และมีบุตร-ธิดา ด้วยกัน ๖ คน คือ (๑) นางแดง? สุขวณิช (ณ สงขลา) (๒) นายทองเอียด ณ สงขลา (๓) นางล้วน สิโรรส (ณ สงขลา) (๔) นายชิต ณ สงขลา (๕) นายเชื้อ ณ สงขลา และ (๖) นางสาวสุทธิดา ณ สงขลา

 

พระยาวิชุโชติชำนาญ (ปรง) มีบุตรกับนางบัว อีก ๒ คน คือ (๑) นายประสม ณ สงขลา และ? (๒) นายประสาน ณ สงขลา

Back to Top