พระยาปทุมเทพภักดี (ธน)


family_honour008พระยาปทุมเทพภักดี (ธน ณ สงขลา) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ เป็นบุตรคนที่ ๑๗ ของเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เมื่ออายุได้ประมาณ ๑๕ - ๑๖ ปี หลวงวิเศษภักดี (อวบ ณ สงขลา) (ซึ่งภายต่อมา คือ พระกาญจนดิฐบดี) ผู้เป็นพี่ชายได้ฝากเข้ารับราชการ และเป็นปลัดอำเภอทางปักษ์ใต้หลายหัวเมือง

 

?

พ.ศ. ๒๔๔๔ ได้เป็นนายอำเภอเมืองไชยา

พ.ศ. ๒๔๔๘ เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น หลวงรักษ์นรกิจ นายอำเภอเมืองไชยา

พ.ศ. ๒๔๖๕ เป็น พระตราดบุรีศรีสมุทรเขตร์ ผู้ว่าราชการเมืองตราด

พ.ศ. ๒๔๖๕ เป็น พระยาปทุมเทพภักดี (ธน) ตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็น ผู้ว่าราชการเมืองสุรินทร์

พ.ศ. ๒๔๗๑ ลาออกจากราชการ และมาตั้งภูมิลำเนาที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

พระยาปทุมเทพภักดี (ธน ณ สงขลา) สมรสกับ คุณหญิงกี (ตู้จินดา) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ มีบุตร ด้วยกัน ๑ คน คือ หลวงสารนัยประศาสน์ (ธัญญา ณ สงขลา) อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายที่ดิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พระยาปทุมเทพภักดี (ธน ณ สงขลา) มีบุตร-ธิดากับนางนวล อีก ๗ คน ได้แก่ (๑) นางธนิต สมรสกับ พ.อ. (พิเศษ) อมร กำเนิดเพ็ชร (๒) นางธนี สมรสกับ นายวัฒนา งามดี (๓) นางธีรารมณ์ สมรสกับ นายทาดาชิ วาคาบายาชิ (๔) พ.อ. (พิเศษ) ธนัญ ณ สงขลา สมรสกับ นางนิพร (ถาวรเสถียร) (๕) นายธนัง ณ สงขลา (๖) นางธนิ สมรสกับ นายประพนธ์ สารโชค และ (๗) พ.ท. ธนะ ณ สงขลา สมรสกับ นางสุนันท์

พระยาปทุมเทพภักดี (ธน) ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ สิริอายุรวม ๗๗ ปี

ข้อมูลและภาพถ่าย จากหนังสือที่ระลึกงาน ณ สงขลา รวมญาติ ครั้งที่ ๑๘ (๒๗ มกราคม ๒๕๔๕)

Back to Top