หลวงอุดมภักดี (ทับ)


family_honour010หลวงอุดมภักดี (ทับ) เป็นบุตรคนที่ ๙ ของพระยาวิเชียรคีรี (ชุ่ม) กับนางเทศ ปฎิบัติหน้าที่ช่วยราชการเมืองสงขลา

 

หลวงอุดมภักดี (ทับ) มีภรรยา ๑๒ คน และมีบุตร-ธิดา รวม ๒๙ คน ถือเป็นบุคคลสำคัญผู้หนึ่งที่ได้ทำให้ตระกูล ณ สงขลา สายเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (ชุ่ม) แผ่ขยายอย่างไพศาล มีลูกหลานที่ได้ทำชื่อเสียงให้แก่วงศ์ตระกูล และทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองในหลายสาขา อาทิ นายเทียม ณ สงขลา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ. เพชรบุรี ดร. ม.ล. ปริยา นวรัตน์ นายจุมพล ณ สงขลา อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พลเอกปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ ๔ ผู้มีบทบาทสำคัญในการบูรณะสุสานบรรพบุรุษ ต้นตระกูล ณ สงขลา ฯลฯ

หลวงอุดมภักดี (ทับ) สมรสกับนางมาลี ธิดาของพระอนุรักษ์ภูเบศร์ (ถัด) น้องชายพระยาวิเชียรคีรี (ชุ่ม) มีบุตร-ธิดา ด้วยกัน ๖ คน ได้แก่ (๑) นายเจริญ ณ สงขลา (๒) นางทิพย์ สมรสกับ นายวิศิษฐ์ โชติกสวัสดิ์ (๓) นายสวัสดิ์ ณ สงขลา (๔) นางมะลิ (๕) นายจรูญ ณ สงขลา และ (๖) ขุนวิเทศชนวิจารณ์ (มาลา ณ สงขลา) สมรสกับนางเอี่ยมใจ (บุษปวรรธนะ)

กับนางนุ่ม ได้แก่ (๗) นางน้อม ภรรยาของ พระเพชรคีรีศรีราชสงคราม (เจ้าแก้วเมืองไท ณ ลำปาง) (๘) นายสนิท ณ สงขลา (๙) นายสนอง ณ สงขลา (๑๐) นางโสน สมรสกับ พลเรือตรี ประวิตร ศรีพิพัฒน์ (๑๑) นายเสนอ ณ สงขลา (๑๒) นายทวีป ณ สงขลา

กับนางเยื้อน ได้แก่ (๑๓) นางเฉลิม ผลัญชัย สมรสกับ หลวงสุนทรผลัญชัย (๑๔) นายเอื้อน ณ สงขลา สมรสกับกับนางชิต

กับนางเจียร ได้แก่ (๑๕) นางยุพิน สมรสกับ นายฉอ้อน โรจนวิภาต และ (๑๖) นายพงษ์ ณ สงขลา

กับนางสงวน ได้แก่ (๑๗) นายเล็ก ณ สงขลา (๑๘) นางถวิล สมรสกับ นายธวัช วัชราภัย

กับนางคร้าว ได้แก่ (๑๙) นายเทพ (ทาบ) ณ สงขลา

กับนางทิ้ง ได้แก่ (๒๐) นางสง่า สมรสกับ หลวงพงษ์นวรัตน์ (น.ต. ม.ร.ว. พงษ์วรวัฒน์ นวรัตน์ ร.น.) (๒๑)นางมณีรัตน์ สมรสกับ พลเอก ปราการ ภูวนารถนุรักษ์

กับนางผิว ได้แก่ (๒๒) นายมงคล ณ สงขลา

กับนางฝ้าย ได้แก่ (๒๓) นายพร ณ สงขลา (๒๔) นายประภาษ ณ สงขลา สมรสกับ ม.ร.ว. รัชนีพงษ์ ชุมพล (๒๕) นายเทียม ณ สงขลา

กับนางเจียม ได้แก่ (๒๖) ขุนประกอบกิจชำนาญ (จรัล ณ สงขลา) (๒๗) นางสังวาลย์ สมรสกับ หลวงบทมาลย์บริรักษ์ (คล้าม บุณยรัตพันธ์) และ (๒๘) นายโอภาส ณ สงขลา สมรสกับนางปทุม

กับนางขลิบ ได้แก่ (๒๙) เด็กหญิงลูกจัน

กับนางถนอม ไมมีบุตร-ธิดา

ข้อมูลและภาพถ่าย จาก ดร. ม.ล. ปริยา นวรัตน์ คุณสุนันทา ณ สงขลา และคุณกุลฤดี (ศรีพิพัฒน์) ยุวบูรณ์

Back to Top